Statut a pravidla soutěže "Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!"

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané "Získejte ZDARMA kompletní systém pro vytápění a větrání!" (dále jen "soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.


1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost ATREA s.r.o., se sídlem Československé armády 5243/32, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ: 631 44 476, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9061 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem soutěže je společnost Sendrilon s.r.o., se sídlem Tylova 398, 250 90, Jirny, IČ: 080 18 332, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311641 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž se bude konat na území České republiky (dále jen "místo konání soutěže") v termínu od 01.07. 2024 do 31.12. 2024 včetně (dále jen „doba konání soutěže“). 

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát výhradně fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem pořadatele, výhra se nepředá. Dále jsou ze soutěže vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže, jakož i jim osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem organizátora, či se podílela na vývoji nebo organizaci této soutěže, nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Organizátor nebo Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem.

4. Princip a podmínky soutěže

Soutěž se vztahuje na tyto systémy větrání, chlazení a vytápění společnosti ATREA:

- větrací jednotky DUPLEX EC, ECV, EASY, EASY 2, Slim, Pro a Pro-V společně i s příslušenstvím*,

- větrací jednotky DUPLEX R a RDH5-L společně i s příslušenstvím*,

- integrované zásobníky tepla IZT a/nebo

- tepelná čerpadla TCA.

* Příslušenstvím se rozumí rozvody potrubí, tvarovky a koncové elementy zakoupené ve společnosti ATREA.

Podmínkou účasti v soutěži je zakoupení některého z uvedených systémů větrání, chlazení a vytápění společnosti ATREA v době konání soutěže a zároveň provedení registrace na soutěžní stránce www.soutez-atrea.cz, a to nejpozději do 31.12. 2024. Zde se účastník zaregistruje do soutěže vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář obsahuje následující údaje:

jméno

příjmení

ulice, č. popisné

město

PSČ

telefon

e-mail

hodnota výrobků ATREA vč. DPH

název montážní firmy (nepovinný údaj)

Zároveň si je účastník povinen uschovat daňový doklad (fakturu) o zakoupení systémů větrání, chlazení nebo vytápění společnosti ATREA pro případné pozdější potvrzení nároku na výhru. Z daňového dokladu (faktury) musí být patrná hodnota soutěžních výrobků společností ATREA. Výrobky je možné nakoupit od kteréhokoliv partnera společnosti ATREA. 

Výherci budou vylosováni neprodleně po ukončení soutěže, a to ze všech došlých platných registrací. Všichni výherci budou po losování kontaktováni na mail či telefon uvedený při registraci a následně nejpozději do 15.1. 2025 budou povinni odeslat scan faktury potvrzující nákup výrobků značky ATREA v době soutěže a fotografii výrobního štítku jednotky s čitelným výrobním číslem. Pokud tak neučiní v daném časovém limitu, jejich nárok na výhru zaniká a výhra jim nebude předána a bude postoupena účastníkovi, který bude dodatečně vylosován. Podmínkou předání hlavní výhry je povinnost výherce hlavní výhry umožnit přístup obchodního zástupce společnosti ATREA za účelem provedení vizuální kontroly instalovaných zařízení. Termín a čas kontroly bude předem domluven s výhercem telefonicky. Po potvrzení všech výherců na prvních 10 místech bude seznam výherců na 1. – 3. místě zveřejněn na webových stránkách soutěže. V případě hlavní výhry je výherce po potvrzení povinen mailem odeslaným na adresu infolinka@soutez-atrea.cz sdělit číslo účtu, na které mu bude zaslána jeho finanční výhra.

Pořadatel ani organizátor soutěže neodpovídají za doručení výher či za nedoručení webové či e-mailové zprávy, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže. 

Soutěže se lze zúčastnit pouze jedenkrát.

5. Výhry v soutěži, jejich uplatnění a distribuce

Do soutěže je vloženo celkem 10 výher:

1. místo (hlavní výhra) - zpětné proplacení nákupu výrobků včetně DPH od společnosti ATREA, maximálně však ve výši platných ceníkových cen ke dni nákupu 

Do soutěže je vložena 1 hlavní výhra.

2. místo - prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 6 let

Do soutěže je vložena 1 výhra.

3. místo - prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 5 let

Do soutěže je vložena 1 výhra.

4. místo - prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 4 roky

Do soutěže je vložena 1 výhra.

5. místo - prodloužení záruky na výrobky od společnosti ATREA na 3 roky

Do soutěže je vložena 1 výhra.

6. – 10. místo - náhradní filtrační textilie na dva roky provozu

Do soutěže je vloženo 5 výher.

 

Hlavní výhra za 1. místo bude proplacena bezhotovostně převodem na účet, který je výherce povinen poslat po zkontrolování daňového dokladu (faktury) a potvrzení výhry na mail infolinka@soutez-atrea.cz. 

Výhry za 2. až 5. místo budou zaslány ve formě certifikátu potvrzujícího prodloužení záruky na výrobky společnosti ATREA a to mailem na mailovou adresu uvedenou při registraci.

Výhry za 6. až 10. místo budou zaslány doporučeně poštou nebo kurýrní službou případně po dohodě s výhercem obchodním zástupcem na adresu uvedenou při registraci.

Výhry budou odeslány do 30 dní od potvrzení výhry.

Jeden účastník smí vyhrát pouze jednu výhru.

V případě, že se výherci nepodaří výhru doručit z prokazatelných důvodů na straně výherce (např. chybně uvedená adresa, mailová adresa či číslo účtu) a to nejpozději do 60 dnů od potvrzení výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům pořadatele soutěže.

Pořadatel není odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců. 

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat.

Výhry vyjma hlavní výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Srážkovou daň z výhry hradí dle příslušných právních předpisů pořadatel soutěže.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžní registrací projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele i organizátora soutěže) a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa. Osobní údaje budou užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu trvání soutěže dle těchto pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu po dobu 3 let. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel a zpracovatelem organizátor. Soutěžící prohlašuje, že byl informován o tom, že podrobné informace o zpracování jeho osobních údajů, vč. práva na přístup a dalších práv, která mu náleží a případných zpracovatelích osobních údajů pověřených správcem nalezne na (http://atrea.cz/img/gdpr/cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf). Soutěžící bere  na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej může kdykoli odvolat postupem popsaným na (http://atrea.cz/img/gdpr/cz/informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf).

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním hlavním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci. 

7. Další ustanovení

Po dobu trvání soutěže (tj. od 01.07. 2024 do 31.12. 2024 včetně) je zřízena e-mailová adresa infolinka@soutez-atrea.cz, kam je možno zasílat případné dotazy.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou. 

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel ani Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel ani Organizátor nejsou odpovědni za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel ani organizátor nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny. 

Pořadatel ani organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.soutez-atrea.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže. 

Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže a organizátor soutěže obdrží po jednom z nich. 

 

V Jablonci nad Nisou dne: 01.07.2024

 

 

 


úplná pravidla soutěže ke stažení zde


Specialista na větrání a rekuperaci tepla