Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžní registrací projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje") do databáze společnosti ATREA s.r.o., se sídlem Československé armády 5243/32, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou , IČ: 631 44 476 (dále jen „Správce") a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele Luvenex plus s.r.o. se sídlem Pod Vilami 747/10, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 290 26 431 nebo prostřednictvím jiného zpracovatele určeného Správcem pro marketingové účely Správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu na adrese Společnosti. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech objednatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména v souvislosti s převzetím a užíváním hlavním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným v tomto odstavci.

Stránky společnosti ATREA s. r. o.
Ochrana osobních údajů

Více informací o produktech